Loading...

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Ring for pris

Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag, f.eks. fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, livstruende blødninger og livstruende forbrændinger.

Loading...

Undervisningstid             3 timer.

Overordnet kompetencemål

Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer i førstehjælp, og kan håndtere
førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i
luftvejene og bevidsthedspåvirkning.
Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning
og/eller ætsninger.
Deltageren kan som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

Repetition af dele af indhold af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”
Udførelse af førstehjælp til blødning
Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
Brug af nødflytning
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført
basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”.
Fokus i uddannelsen er praktisk læring i livreddende førstehjælp og opdatering af førstehjælpskompetencer
der ikke indgår i DFR Basisuddannelse.
Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med
”Opdateringsuddannelse Førstehjælp ved hjertestop”, henover 48 måneder.

Særlige bemærkninger

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede
kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.
Bemærk at DFR anbefaler, at en af opdateringsuddannelserne gennemføres for hver 24 måneder, så højst
mulig førstehjælps kompetence opretholdes.
Der kan vælges frit mellem to uddannelser (”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” og
”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”), men ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” skal være gennemført inden for en samlet 48 måneders periode. Der kan således have været gennemført
”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” inden for de første 24 måneder.
Læs mere på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.
I nærværende uddannelse lægges særligt vægt på tilskadekomst og ulykker hvor der ikke indgår HLR.