Erhverv serviceaftaler og køb betingelser

Erhverv serviceaftaler og køb betingelser 

Erhverv serviceaftaler og køb 

Fortrydelsesretten gælder ikke for erhvervskunder.  

Hvis montør/konsulent kører forgæves ved aftalte møder, faktureres et gebyr/medgået timer. Som udgangspunkt 500 kr. inkl. moms. 

Hvis kunden aflyser konsulent/montør møder inden for 24 timer fra den aftalte tid faktureres der for timer, der vil være pågået til besøget.  

Reklamationsret i B2B-aftaler er 3 måneder. Sælger forbeholder os ret til at udbedre i form af reparation, hvis vi finder det som den bedste løsning.  

Kunden skal undersøge varen straks når denne modtages og afholde alle udgifter i forbindelse med transport af varen ved en reklamation.  

Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter at produkterne har forladt lageret. Ved betaling efter dette tidspunkt tilskrives renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Årlig betaling sker efter udførelse af tilsyn og 1. betaling vil finde sted efter levering.  

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav til TL SAFETY ApS, herunder tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af TL SAFETY ApS. Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har TL SAFETY ApS ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem disse. 

Forbehold og ansvarsfraskrivelse 

TL SAFETY ApS tager forbehold for majeure, herunder pandemier.  

TL SAFETY ApS kan ikke drages til ansvar for kundernes eventuelle allergiske reaktioner og  fysiske skader mv. og det er dermed kundens ansvar at informere behandlere og instruktører i rette tid omkring allergier, fysiske skavanker mv. som vil kunne udløse reaktioner, yderligere skader under behandlinger, kurser mv. Sælger er kun ansvarlige så længe det følger af dansk lov.  

Aftalens varighed, opsigelse og genforhandling 

Aftalen træder i kraft når begge parter har accepteret tilbuddet og har en varighed på 5 år. Aftalen kan opsiges med et varsel på 3 måneder. Aftalen forlænges automatisk med ét år ad gang, medmindre én af partnerne har opsagt aftalen med skriftligt varsel på min 3 før aftaleperiodens udløb. Hvis aftalen opsiges før udløb skal den resterende del af aftalens værdi forfalde til betaling ved opsigelse. 

TL SAFETY tager forbehold for at foretage prisændringer som følge af prisstigninger på råvarer, materialer og produktpriser, der anvendes til brug for opfyldelsen af denne aftale.   

TL SAFETY og kunden kan forlange, at Aftalen genforhandles inden Aftalens udløb, såfremt TL SAFETY eller kundens forudsætninger for at indgå Aftalen ændres væsentligt, herunder ved prisstigninger på brændstof og certifikat-godkendelse, Såfremt der ikke kan opnås enighed ved genforhandling senest 1 måned efter skriftlig anmodning om genforhandling er fremsat, kan TL SAFETY og kunden opsige Aftalen med et opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en måned. Under en genforhandling fortsætter Aftalen uændret.  

TL SAFETY og kunden kan skriftligt ophæve Aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen og ikke inden 10 dage efter skriftligt påkrav har berigtiget forholdet eller forholdene.   

Aftalens forudsætninger og betingelser  

Kunden forpligter sig til at købe brandslukkere, brandtæpper, slangevinder, øjenskyl, hjertestartere, hjertestarterskabe/-ophæng og elektroder og batterier til hjertestartere af TL SAFETY efterhånden som udløbsdatoen for disse produkter overskrides.  

Det er kunden selv, der er ansvarlig for opsætning. Kunden afholder desuden udgifter til indkøb af skilte. Det er kunden selv der er ansvarlig for opsøtningen 

Udbedring af fejl og mangler ved samt udskiftning af førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel skal udføres af TL SAFETY ApS og afregnes særskilt.  

Kunden skal oplyse TL SAFETY såfremt der er sprinkleranlæg, der er tilkoblet slangevinder. 

Kunden skal på TL SAFETY forlangende foranledige frie tilkørselsforhold til servicestedet.  

Såfremt der skal benyttes lift, stillads eller kranhjælp samt eventuelt påkrævet sikkerhedsudstyr, vil omkostningerne påhvile kunden. TL SAFETY kan efter forudgående aftale, rekvirere de pågældende hjælpemidler, på kundens regning og risiko.  

Aftalen er under forudsætning af, at servicearbejde og tilsyn kan udføres indenfor normal arbejdstid (mandag-torsdag kl. 7.00-16-00 og fredag kl. 7.00-13.00). Det forudsættes, at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret i løbet af arbejdsdagen. Kunden sørger for adkomst, nøgler og kontaktperson med relevant viden om brandmaterialets placering. Ønske om servicebesøg uden for normal arbejdstid, kan aftales med TL SAFETY. Kunden vil da blive faktureret de ekstra omkostninger. Hvis TL SAFETY  hindres i at udføre det planlagte tilsyn og arbejde på kunden´s adresser på grund for forhold, som kan henregnes til kunden´s forhold, vil dette forgæves besøg blive afregnet som et tilsynsbesøg i overensstemmelse tilbuddet. Der skal betales tilsynspris for et nyt efterfølgende tilsynsbesøg.  

Det er kundens ansvar at holde øje med, om der løbende er behov for nye batterier eller elektroder. Når behovet opstår kan der ske henvendelse til TL SAFETY . 

Tavshedspligt 

Parterne har pligt til at iagttage tavshed med hensyn til alle forhold vedrørende samarbejdet og partnerne hver især, som parterne måtte få kendskab til i forbindelse med arbejdets udførelse. I øvrigt gælder lov om forretningshemmeligheder.  

Særligt for lejeaftaler – som finder anvendelse sammen med øvrige betingelser i erhvervskøb:  

Kunden har ansvaret for det lejede udstyr for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde. Kunden er ansvarlig for at have materiellet behørigt forsikret. Hvis kunden misligholder eller gør skade på det lejede udstyr, skal TL SAFETY underrettes straks, og TL SAFETY vil udbedre fejl og mangler mod at gøre et krav gældende mod kunden.  

Kunden er til enhver tid erstatningspligtig overfor TL SAFETY i tilfælde af, at det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer. Erstatningssummen beregnes på baggrund af TL SAFETY’s  vejledende udsalgspriser for tilsvarende produkter. 

Det lejede udstyr er TL SAFETY’s ejendom i hele lejeperioden, og kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det lejede udstyr. 

Aftalens ophør 

TL SAFETY kan uden varsel ophæve Aftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som TL SAFETY måtte have afholdt, såfremt kunden væsentlig misligholder sine forpligtelser ifølge Aftalen, herunder at: 

  • Kunden undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfaldsdato 
  • Kunden går konkurs, og boet ikke inden 8 dage efter have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller den fornødne sikkerhed 
  • Kunden kommer under rekonstruktion og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring hertil med konstruktørens godkendelse stiller den fornødne sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse 
  • Kunden misligholder anden aftale med TL SAFETY
  • Kunden forsømmer at vedligeholde det lejede udstyr eller undlader behørig reparation af dette 
  • Kunden nægter TL SAFETY adgang til at besigtige det lejede udstyr 
  • Kunden fjerner det lejede udstyr fra sit forretningssted eller overlader brugen helt eller delvist til en anden, medmindre dette er forud bekendt af TL SAFETY
  • Kunden anvender det lejede udstyr i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser 
  • Kunden undlader at tegne og opretholde forsikringer  
  • Kunden ikke længere er registret med et CVR nr. hos Erhvervsstyrelsen eller skifter/får nyt CVR nr. hos Erhvervsstyrelsen (i forbindelse med fusion eller anden selskabsretlig overdragelse og/eller omdannelse) uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra TL SAFETY, der kan opstille krav i forbindelse hermed 

I de under pkt.(1-10) nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt kunden ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil og har bragt misligholdelsen til ophør.  

Ved ophør af Aftalen, som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse skal kunden straks tilbageleverer det lejede udstyr til TL SAFETY i original emballage og fuldt funktionel stand med forbehold almindelig slidtage og ælde. Kunden afholder udgiften til at tilbagelevere det lejede udstyr.  

Tvistløsning:  

Enhver uoverensstemmelse mellem Sælger og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten, subsidiært Sælgers hjemting. 

 

Opdateret 22/08-23