Loading...

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Ring for pris

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Loading...

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusiv
hovedskader

Undervisningstid
1,5 timer.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.
Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan
afsluttes af førstehjælperen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
Knoglebrud, ledskred, forstuvninger
Brud på hofte og/eller bækken
Førstehjælp ved hovedskader
Hjernerystelse
Åbent og lukket kraniebrud
Blødning mellem hjerne og kranie

Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning
af færdigheder

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.