Loading...

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Ring for pris

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Loading...

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Undervisningstid
12 timer

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige
førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse af disse.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Førstehjælp ved blødninger
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hoved skader
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
Særtillæg 2: ”Akut opståede sygdomme”
Særtillæg 7: ”Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse”
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme,
akutte skader og brancherelaterede skader i forhold til, og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”.
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige bemærkninger

Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse (EUD), i henhold til gældende
bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder sikre, at hver
enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.

Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelsesplanerne
fastsatte kompetence mål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets ansvar at sikre, at nødvendige
ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.
Kursusbeviset er gyldigt 24 måneder efter sidste kursusdato.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler
og Børne- og Undervisningsministeriet.