Loading...

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Ring for pris

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Loading...

Førstehjælp ombord på mindre
fartøjer og i søsport

Undervisningstid
8 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer
ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle
sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med
andre relevante metoder.
Deltageren kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både
med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på
alarm 1-1-2.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele
kroppen.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan sikre
relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med
temperaturpåvirkninger”
Særtillæg 2: ”Førstehjælp ved akutte sygdomme”
Særtillæg 3: ”Førstehjælp ved livstruende blødninger”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige forhold til søs

Instruktøren skal have viden om, at der gælder særlige forhold i forhold til at skabe sikkerhed ved
ulykkestilfælde, dette skal afspejles i gennemgangen og de praktiske øvelser.

Tilkaldelse af hjælp kan ske på VHF-radio kanal 16, ved at ringe 1-1-2 i kystnære områder eller affyre
nødraketter og nødblus. En række målgrupper, f.eks. dykkerklubber, kan have et direkte telefonnummer til
Search And Rescue-beredskabet.
Instruktøren kan bl.a. skaffe sig viden om disse emner på Søfartsstyrelsens og Søsportens Sikkerhedsråds
hjemmesider.
I høj sø eller på trang plads er stabilt sideleje ikke nødvendigvis den optimale lejringsform af bevidstløse
med normal vejrtrækning. Instruktøren skal have viden om at der kan anvendes et tillempet sideleje
ligesom alternative former for sideleje kan overvejes.
Såfremt det for målgruppen er et behov, gennemgås forholdsregler ved evakuering med helikopter kort.
Der kan evt. henvises til nedenstående link hvor der kan hentes yderligere information:
https://fiskeriforening.dk/media/1819/soesikkerhed_samlet.pdf – kapitel 7.

Særlige bemærkninger
Instruktøren sikrer under uddannelsen at undervisningen tager udgangspunkt i målgruppens
behov og gennemføres praksisnært.
Under uddannelsen adresserer instruktøren gennem undervisning og praktiske øvelser de særlige forhold der kan gøre sig gældende til søs, f.eks. i forhold til tilkaldelse af hjælp og lang
responstid for professionel hjælp.
Denne uddannelse er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen.