Loading...

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Ring for pris

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær

Loading...

Førstehjælp for voksne med
ansvar for børn

Undervisningstid
7 timer.

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden
normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines
for basal genoplivning.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og akut opstået
sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidstheds niveau hos børn og kender mulighederne for at
forebygge skader i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Basal førstehjælp til børn”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse hos børn”
Særtillæg 6, ”Førstehjælp for voksne der har ansvar for børn”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Basal førstehjælp til børn” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del
4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Funktionsuddannelsens primære målgruppe er voksne der i forbindelse med erhverv eller fritidsbeskæftigelse har professionelt ansvar for børn. Som eksempel kan nævnes pædagoger, lærere,
dagplejere, sportstrænere, aktivitetsledere og lignende.
Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen vurderes at være af særlig betydning for denne målgruppe og det skal sikres at alle deltagere træner dette.
Personer der ikke har professionelt ansvar for børn anbefales, at gennemføre basisuddannelsen
”Førstehjælp ved hjertestop” med fokus på hjertestop ved voksne.