Loading...

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Ring for pris

Loading...

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Undervisningstid
8 timer

Overordnet kompetence mål
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person med
og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede
førstehjælpssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”

Gennemførelsen af uddannelsen

Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser
Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”. (4 timer)
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de
to dele ikke.
Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” som et selvstændigt
kursus, skal det gennemføres på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er
beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af
kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen inden for de sidste 36 mdr.
Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).
Se eventuelt Dansk Førstehjælpsråds fortolkning af meritmuligheder på  www.førstehjælpsråd.dk